Links Thơ Nhạc Mai Hoài Thu

 

I. Links Mai Hoài Thu's Blog
1)  Mai Hoài Thu Hồn Việt Thi Ca: 
http://maihoaithuhonvietthica.wordpress.com/

2)  Mai Hoài Thu Thi Nhân Quán: 
http://maihoaithuthinhanquan.blogspot.com/

II. Links Google +
1. Hội Đêm Nguyệt Cầm: 
https://plus.google.com/116456188408595280209/posts

III. Links Youtube Videos

V. Links Thơ Diễn Ngâm Mai Hoài Thu
1) Trang LeQuynhVi: https://soundcloud.com/lequynhvi

2)  Trang M.Hoài Thu: 
https://soundcloud.com/classicalmusic

3) Trang SuperLangdu: 
https://soundcloud.com/superlangdu

4) Trang NguyenDung: 
https://soundcloud.com/nguyendung0665

6) Trang Ha Ngoc Dung: https://soundcloud.com/ha-ngoc-dung

7) Trang Trang Nhạc Sĩ – Nhiếp Ảnh Ngọc Sơn:
 http://nhacsingocson.com/web/chan-dung-nghe-si/nha-tho-mai-hoai-thu

VI. Links Facebook Mai Hoài Thu

Liên lạc: 

maihoaithu999@yahoo.com 
hoặc: 
honvietthica@ymail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét